Reklamační řád

 

► Po přečtení reklamačního řádu, založte prosím případ reklamace ZDE

 

internetového obchodu

Nejoutdoor.cz – Jan Gebauer

se sídlem Chvalíkovice, 24.dubna 131/10, 74706

identifikační číslo: 76594416

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Nejoutdoor.cz

 

Adresa pro zasílání vratek a reklamací: Nejoutdoor.cz, Provaznická 3048/4, 74601, Opava

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (DOC)

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace (DOC)

 

 

Reklamace řešíme férově a bez zbytečného zdržení, ke všemu se stavíme čelem a stejně jako nákup zboží v našem eshopu se řídí obchodními podmínkami, reklamace se řídí tímto reklamačním řádem.

Věnujte prosím malou chvíli k pročtení tohoto reklamačnímu řádu, vyhnete se tak případnému zklamání z nedorozumění v průběhu reklamace.

Seznámení se s Obchodními podmínkami a tímto Reklamačním řádem je povinností kupujícího před odesláním objednávky zboží na e-shopu. Po aktivním seznámení se s jeho zněním kupující odklikne na webové stránce e-shopu www.nejoutdoor.cz, projeví tak se zněním Reklamačního řádu svůj plný souhlas a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

 

"Prodávající" je internetový obchod Nejoutdoor.cz , Jan Gebauer 24.Dubna 10, 74706 Chvalíkovice, IČ: 76594416.

"Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.nejoutdoor.cz upravuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu - nepodnikateli vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (typicky vady při převzetí a v rámci záruky 24 měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).

Jako doklad o záruce vystavuje Nejoutdoor.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

Kupující je povinen zboží reklamovat v co nejkratší možné době od zjištění závady. Pokud kupující neoznámil vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující předkládá zásadně daňový doklad(fakturu), dodací list, popř. prohlášení o záruce, bylo-li se zbožím dodáno nebo jakkoli jinak prokazuje oprávnění k uplatnění reklamace.

Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na své náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v čl. 7.B obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující zasláním reklamovaného zboží na adresu sídla nebo místa podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Za vadu nelze považovat mechanické poškození zboží, přirozenou změnu materiálu zboží úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

 • na odstranění vady opravou věci

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 

 

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající informuje kupujícímu, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Jestliže kupující uplatňuje reklamaci písemně nebo elektronicky, je vhodné, aby uvedl své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení zde:
Protokol o vrácení zboží (Reklamační protokol)

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby nároku bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání nebo doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Kupující by měl při přepravě zboží zabalit ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, odpovídá prodávající za vady jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, zde je praktický souhrn informací, jak by to mělo probíhat.

Upozorňujeme, že povinností kupujícího je seznámení s celým reklamačním řádem a obchodními podmínkami, vyhnete se tak případnému zklamání s nedorozumění.

Pokud zákazník dostane při nákupu nějaký dárek či produkt zdarma (např. akce 1+1 zdarma apod.) je povinen při reklamaci vrátit i dárek/produkt, který obdržel zdarma, popřípadě doplatit jeho hodnotu za cenu v den uskutečnění objednávky.

Jak reklamovat:

 • Zboží v původním obalu zabalte tak, aby se při doručování nepoškodilo(neušpinilo)

 • K zboží přibalte:

  • kopii faktury

  • reklamační list, který si stáhněte ZDE a vyplňte

  • popsaný důvod reklamace

  • ideální řešení své reklamace

   • výměna zboží

   • vrácení peněz - uveďte číslo bankovního účtu

  • kontakt na sebe - telefon, příp. e-mail

 • Zásilku nám pošlete k nám na prodejnu na adresu: Nejoutdoor.cz, Provaznická 3048/4, 74601, Opava

 • případné dotazy nám napište na reklamace@nejoutdoor.cz

POZOR – Zásilky na dobírku nepřijímáme !!!!

Co uděláme my:

 • Obvykle do 10 dní, nejpozději však do 30 kalendářních dní od převzetí zásilky naším centrálním skladem, od nás dostanete vyjádření emailem, případně telefonicky.

 • Pokud reklamaci uznáme, obratem ji vyřešíme k vaší spokojenosti – výměnou zboží nebo vrácením peněz na váš bankovní účet.

 • Pokud reklamaci zamítneme, zboží pošleme s naším konkrétním vysvětlením zpět na vaši adresu.

Poznámka: Obecně platí, že reklamace uznáváme v případě vad, které nejsou způsobené nevhodným používáním. Podmínky uznání reklamace najdete v tomto reklamačním řádu.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek www.nejoutdoor.cz, dostupných na adrese: www.nejoutdoor.cz/obchodni-podminky, a zároveň i součástí uzavřené smlouvy.Tento Reklamační řád byl vypracován v souladu se zněním zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, a se zák. č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, otázky jím neupravené se řídí těmito obecně závaznými právními předpisy.